altvalue

Máy phát điện Meme

Trình tạo meme trực tuyến đã được thực hiện dễ dàng với chúng tôi, bắt đầu bằng cách tải lên tệp của bạn bên dưới

CHOOSE FILE

or drop your file here

Text:
Font Family:
Font Size:

Text Bg:
Stroke:
Shadow:
Opacity:
Chất lượng cao
Chất lượng cao
Công cụ tạo meme của chúng tôi tạo ra meme có chất lượng rất cao.
Bảo mật dữ liệu
Bảo mật dữ liệu
Không có dữ liệu nào của bạn được gửi trên máy chủ của chúng tôi tất cả các hoạt động được thực hiện trên chính trình duyệt. Điều này cho phép chúng tôi an toàn 100% cho người dùng
Tính linh hoạt
Tính linh hoạt
Công cụ tạo meme của chúng tôi hoạt động trên hầu hết các loại trình duyệt và thiết bị.
Thân thiện với người dùng
Thân thiện với người dùng
Công cụ tạo meme của chúng tôi rất dễ hiểu không cần chuyên nghiệp để làm việc trên công cụ của chúng tôi.
Miễn phí
Miễn phí
Công cụ tạo meme của chúng tôi hoàn toàn miễn phí, bạn có thể sử dụng tất cả các công cụ của chúng tôi mà không phải trả một xu nào
Không tải thêm
Không tải thêm
Công cụ tạo meme của chúng tôi hoàn toàn dựa trên trình duyệt và không cần tải xuống phần mềm bổ sung trên thiết bị của bạn.
how to image

Làm thế nào để tạo một MEME từ hình ảnh của chúng tôi.

 1. Tải lên tệp hình ảnh hoặc nhấp vào mũi tên thả xuống và chọn Dropbox/Google Drive và chọn hình ảnh sẽ được chuyển đổi thành MEME.
 2. Điều chỉnh các tham số để có được meme tốt hơn.
 3. Tải lên một hình ảnh hoặc thêm văn bản mà làm cho một meme tốt hơn.
 4. Nhấn tùy chọn lưu để lưu các thay đổi được thực hiện.
 5. Tải xuống MEME bằng tùy chọn tải xuống.
 6. Hurray!! MEME đã sẵn sàng để đá.

Frequently Asked Questions

 • Is it safe to allow access to my drive?

  Yes, it is absolutely safe to allow and give us access to your drive. We won't be making any changes to your site and your dfiles will be safe with you.


 • How can I upload files from my drive/dropbox?

  Click on the drop down arrow and select Dropbox/Google Drive. Select the Google account from where you want to link your drive. Now you can select the files that you want to upload.


 • What are the features offered by the meme generator from safeimagekit.com while crafting a meme from an image?

  The meme generator tool from safeimagekit.com offers versatile features while crafting a meme from the uploaded image. The main features include - Insertion of text on the uploaded image file. - Adjusting the transparency of the text uploaded. - Adjusting the font size of the text to be inserted. - Modifying the stroke value - Insertion of an image on an image - Adjusting the shadow value on the uploaded image file. - Modifying the text by Italics. - Adjusting the boldness of the text to be inserted. - Underlining features of the text. - Upgrading the meme with color options.


 • How does the text insertion option of meme generator from safeimagekit.com work?

  The text insertion option of meme generator from safeimagekit.com, lets the user add text on the image file which is to be generated as a meme. The added text can be adjusted and modified using several features such as color adjusting, the thickness of the text, etc. The color adjusting options let the user add color to the text, on the other hand, the thickness of the text lets the user adjusts the size of the text.


 • How does the transparency adjustment option of the meme generator from safeimagekit.com work?

  The transparency adjustment option of the meme generator from safeimagekit.com lets the user adjust the transparency and opacity of the text or the image uploaded. This option is available on the middle part of the page, the transparency option is given on a scale ranging from 0.1 to 1. This adjustment is made and can be saved by hitting the save option.


 • How do we adjust the font size of the text while generating a meme using the meme generator from safeimagekit.com?

  The font size of the text while generating a meme using the meme generator from safeimagekit.com can be adjusted by entering the factor of size. This option can be accessed by entering the valid size on the space named “Enter the Font size”. The size can be adjusted by entering a value in that space. The font size of the text can be increased by entering the values which are in positive (+) value. The font size of the text can be decreased by entering the values which are in negative (-) value.


 • How does the stroke value work in the image conversion in meme generator from safeimagekit.com?

  The stroke value of the meme generator from safeimagekit.com works by adjusting the color of the text or an image that is inserted in the image for editing. This value can be accessed by entering a value in the space provided called “Enter the stroke value”. The stroke value of the image while converting it into a meme can be adjusted by entering a positive value (+) to increase the stroke. The stroke value can be decreased by entering a negative value (-) to decrease the stroke.


 • Can we insert an image on another image while creating a meme using the meme generator from safeimagekit.com?

  Yes, the meme generator from safeimagekit.com does provide the option to insert an image on another image while creating a meme. This feature can be accessed at the bottom of the page named “upload image”. This feature lets us paste an image on another image, this is a nominal feature where we can insert any type of image on any type of image. The image after editing and inserting can be saved by hitting the option called “save”, this saves the progress which is made to the image.


 • Can we convert our text to Italics which is entered on the image under editing, while creating a meme using the meme generator from safeimagekit.com?

  Yes, the meme generator from safeimagekit.com lets the user convert the text which is entered on the image to italics format. This feature can be accessed by hitting the button “I” which stands for italics, this converts the text present on the image to italics form. After the conversion hit the button called “save". This saves the progress which is made to the image.


 • Can we convert our text from plain to bold, which is entered on the image under editing, while creating a meme using the meme generator from safeimagekit.com?

  Yes, the meme generator from safeimagekit.com lets the user convert the plain text to bold text which is entered on the image. This feature can be accessed by hitting the button “B” which stands for bold, this converts the plain text present on the image to bold text. After the conversion hit the button called “save”. This saves the progress which is made to the image.


 • Can we underline the text, which is written on the image under editing, while creating a meme using the meme generator from safeimagekit.com?

  Yes, the meme generator from safeimagekit.com lets the user to underline the text which is inserted into the image. This feature can be accessed by hitting the button “U” which stands for Underline, this converts the text(normal) to underlined text on the image. After the conversion hit the button called “save”. This saves the progress which is made to the image.


 • How can we color the text which is entered on the image under editing, while creating a meme using the meme generator from safeimagekit.com?

  The meme generator from safeimagekit.com does let the user color the text on the image, this option can be accessed by hitting the black box beside every major feature, after hitting the black box the color box pops up and the user can access any color to paint on the text.


 • Will my file be saved after I complete working on the meme generator tool?

  No, we do not send any of your files to our servers all the operations are done on the browser itself therefore all your files are completely safe.


 • Do I have to do any additional signup or pay extra to use the meme generator tool?

  Absolutely not, our tool is completely online and does not require you to share any of your personal information with us, like email id, passwords etc. Our tool is completely free of cost.


 • How do I communicate if I face any issues or if I want to give any suggestions?

  We gladly take in any issue or suggestions offered by all the users, please contact us through our social media handles for more information. Safeimagekit.com is available on all the leading social media websites such as Facebook, Instagram, YouTube, and LinkedIn, etc.


rating-img
Rate this tool
4.50/5   6 votes